Kryteriów otrzymania dofinansowania

Fundacja im. Jana Michalskiego udziela poparcia wartościowym projektom dotyczącym literatury w szerokim znaczeniu tego słowa. Są między nimi projekty promocyjne, wydawnicze i badawcze. O pomoc mogą ubiegać się organizacje, stowarzyszenia i fundacje non-profit, autorzy uznani przez środowiska kulturalne i, wyjątkowo, osoby prywatne wykazujące się talentem zasługującym na poparcie. Fundacja im. Jana Michalskiego popiera projekty niezależnie od kraju pochodzenia i regionu geograficznego.

 

PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

Dla przykładu, w okresie ostatnich kilku lat dofinansowano następujące rodzaje działalności :

• wydarzenia literackie : festiwale, lektury, debaty, konferencje…
• warsztaty pisarskie, warsztaty przekładu
• wystawy poświęcone literaturze lub pisarzom
• prace badawcze dotyczące literatury
• publikacje archiwów literackich, wznowienia rzadkich i wyczerpanych pozycji
• manifesty literackie
• nagrody literackie
• pomoc w publikacjach
• projekty nowatorskie, także wielodyscyplinarne, lecz zawsze związane z literaturą

Fundacja nie dofinansowuje projektów indywidualnych (praca dyplomowa, stypendium, podróż naukowa, studia…) jak również projektów nastawionych na zysk, komercyjnych lub reklamowych.

OCENA PROJEKTÓW

Podania o dofinansowanie rozpatruje komisja, której przewodniczy Very Michalski-Hoffman, prezes Rady Fundacji. Obrady odbywają się raz na miesiąc. Podczas rozpatrywania podań komisja może wystąpić o dodatkowe informacje a także, jeśli zajdzie potrzeba, zażądać spotkania z osobą odpowiedzialną za projekt.

Prezentowane wnioski powinny odpowiadać wymaganiom Fundacji im. Jana Michalskiego (zobacz Wniosek projektowy). Powinny zawierać dokumenty, niezbędne do oceny :

• wartości i spójności projektu
• związku projektu z literaturą, oczekiwanych efektów, użyteczności
• zdolności propagowania literatury wśród odbiorców
• profesjonalizmu i kompetencji osób odpowiedzialnych za projekt, gwarantujących jego realizację
• realności projektu zgodnie z planem finansowania
• ewidentnej konieczności dofinansowania

Decyzja przyznania lub odmowy leży w gestii przewodniczącej komisji, która ma swobodę wyboru. Organizatorzy projektu otrzymują odpowiedź na piśmie. Decyzja jest ostateczna, nie przyjmuje się odwołań ani nie udziela wyjaśnień.

WYPŁATA DOFINANSOWANIA

Wypłata dofinansowania zostanie dokonana przez Internet po przedstawieniu faktury na przyznaną sumę z podanym numerem konta bankowego.

W razie zrezygnowania z realizacji dofinansowanego projektu, niezależnie od przyczyn, odpowiedzialni za projekt są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym Fundacji im. Jana Michalskiego.

KOMUNIKACJA I SPRAWOZDANIA

Beneficjenci zobowiązują się do umieszczania logo Fundacji im. Jana Michalskiego lub wyraźnego wzmiankowania nazwy podczas kampanii informacyjnej na temat projektu, zarówno w materiałach pisemnych jak i multimedialnych. Poza  informują Fundację o postępie prac objętych projektem i przysyłają jej sprawozdania.

Fundacja im. Jana Michalskiego rezerwuje sobie prawo wzmianki o dofinansowywanych projektach na swojej stronie internetowej i w biuletynach informacyjnych.